TÁJÉKOZTATÁS

az engedélyhez kötött tevékenységek eljárási rendjének változásáról

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

 1. május 18-ától kezdődően a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet szabályai szerint egyes engedélyhez kötött tevékenységek megkezdésére és gyakorlására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a kérelmező eleget tett a Korm. rendelet szerinti eljárásrendben bejelentési kötelezettségének.

Ön a hatóság által ellenőrzött bejelentését kizárólag elektronikus módon az alábbi szerint teheti meg:

 • ügyfélkapu
 • elektronikus űrlap
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás,
 • e-mail útján.

 

E-mail útján tett bejelentését a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt a következő cím felhasználásával tehetik meg:

prugybejelentes@gmail.com

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi. CL. törvény (Ákr.) szerinti kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is csak ezen az úton kerülhet sor.

Felhívom figyelmét, hogy hatóságom hivatalból vizsgálja a bejelentés és a végzett tevékenység jogszerűségét, mely ha nem felel meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, úgy megtiltom annak folytatását!

 

KIVÉTELEK:

A Korm. rendelet általános eljárásrendet állapít meg az engedélyhez között tevékenységek gyakorlásához kapcsolódó eljárások tekintetében, azonban a jogszabály rendelkezéseit az
1. § (4) bekezdése szerint nem kell alkalmazni

 

 • azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,
 • az Ákr. 8. § (1) bekezdése szerinti eljárásokra, (a szabálysértési eljárásra, a választási eljárásra, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárásra, az adó-, valamint vámigazgatási eljárásra, a menekültügyi és idegenrendészeti, valamint - az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével - az állampolgársági eljárásra, a versenyfelügyeleti eljárásra, és a Magyar Nemzeti Banknak a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) és (5)-(9) bekezdéseiben, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és a tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvényben meghatározott feladatköreivel összefüggő hatósági eljárásokra,)
 • azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,
 • a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre és
 • azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé.

 

A rendelet hatálya alól további kivett ügyek a rendelet 1. melléklet szerint:

 1. Anyakönyvi engedélyezés
 2. Határrendészeti engedélyezések
 3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek
 4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése
 5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások
 6. Vezetékjog engedélyezés
 7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások
 8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek
 9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
 10. Földügyi és földforgalmi eljárások
 11. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek
 12. Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások
 13. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások
 14. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések
 15. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások
 16. Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások
 17. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások
 18. Köznevelési nyilvántartásba-vételi és engedélyezési eljárások

 

Forrás:         Magyar Közlöny 2020. évi 104. szám, 2020. május 8.

A Kormány 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

Óvodai gyermekfelügyelet

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Taktakenézi Bóbita Óvoda és Konyha intézményben a rendkívüli szünet időszaka továbbra is tart. Ezen időszakban a gyermekek igazoltan vannak távol az intézménytől.

 

A Kormány 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendeletében a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről döntött.

A jogszabály szerint:

 • Ha a  településen óvodai ellátást nyújtó intézmény működik, és a települési önkormányzat polgármestere, a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel kapcsolatban rendkívüli szünetet rendelt el, a rendkívüli szünet idejére a polgármester köteles megszervezni az óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét (a továbbiakban: ügyelet).
 • Az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli.

 

Ennek megfelelően ügyeletet nyújtunk. 

Az ügyelet rendkívül indokolt esetben vehető igénybe. (mindkét szülő dolgozik, és nem bocsájtható szabadságra)

A napközbeni felügyeletet azon gyermekek részére biztosítjuk, akinek szülője,vagy törvényes képviselője-munkavégzés vagy egyéb ok miatt - az intézményvezetőnél ezt jelzi. A jelzéssel egyidejűleg a szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke nem szenved fertőző betegségben. Az ügyeletet kiscsoportos formában szervezzük,és csoportonként legfeljebb öt gyermek felügyeletét tudjuk biztosítani a kormányrendelet értelmében.

 

Ügyeleti igényüket az alábbi elérhetőségeken jelezhetik: 

Az ügyelet munkanapokon 7.30 és 16 óra között biztosított óvodánkban.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy gondolják át lehetőségeiket, és csak az igényeljen óvodai ügyeletet, akinek valóban elengedhetetlen, hiszen a járvány még nem múlt el!Az ügyeletet igénylőkkel az óvodavezető veszi fel a kapcsolatot, a zökkenőmentes ellátás megszervezése érdekében.

 

Mészárosné Vékony Ida

intézményvezető

Kormányablak hirdetmény

Tisztelt Ügyfeleink!

A koronavírus kapcsán a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel kérjük Önöket, hogy 2020. március 17. napjától a kormányablakban ügyintézés céljából megjelenni csak halaszthatatlan esetben – lehetőség szerint előzetes időpontfoglalást követően – szíveskedjenek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 41/2020. (III.11.) Korm. Rendelet 4.§ (a) pontja értelmében a rendelet hatályba lépésétől  a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.

Megértésüket köszönjük!

Szerencsi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály 

 

Szerencsi Járási Hivatal elérhetőségei:

 

Hatósági Osztály:

postai cím: 3900 Szerencs Rákóczi út 63.
e-mail cím: hatosag.szerencs@borsod.gov.hu
telefonszám: 06/47-795-013, 795-012, 795-015, 795-018, 06/70-399-9625, 06/70-399-9626, 06/70-399-9627, 06/70-399-9628, 06/70-399-9630, 06/70-399-9631
fax: 06/47-795-090

 

Gyámügyi Osztály:

postai cím: 3900 Szerencs Kossuth utca 3.
e-mail cím: gyam.szerencs@borsod.gov.hu
telefonszám: 06/47-795-014, 795-016, 795-017, 795-019, 795-011, 06/30-383-49-66
fax: 06/47-795-090

 

Népegészségügyi Osztály:

postai cím: 3900 Szerencs Kossuth utca 3.
e-mail cím: nepegeszsegugy.szerencs@borsod.gov.hu
telefonszám: 06/47-561-025
fax: 06/47-561-026

 

Kormányablak Osztály:

postai cím: 3900 Szerencs Rákóczi út 93.
e-mail cím: kormanyablak.szerencs@borsod.gov.hu
telefonszám: 06/47-795-240, 06/47-795-245, 06/47-795-246, 06/47-795-247, 06/47-795-248, 06/47-795-249
fax: 06/47-795-090

 

Foglakoztatási Osztály:

postai cím: 3900 Szerencs Kassa utca 23.
e-mail cím: foglakoztatas.szerencs@borsod.gov.hu
telefonszám: 06/47-361-909, 06/47-361-107
fax:

06/47-560-170

 

TÁJÉKOZTATÓ TAKTAKENÉZ KÖZSÉG ÓVODÁJÁNAK ÉS ISKOLÁJÁNAK BEZÁRÁSÁRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Tekintettel a koronavírus fertőzés lehetséges veszélyére, a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2.§-ában biztosított lehetőséggel élve az Önkormányzat úgy határozott, hogy a fertőzés megelőzése érdekében, a helyi óvodában 2020.március 16-tól (hétfőtől), határozatlan ideig rendkívüli szünetet rendel el.

 

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy szíveskedjenek gondoskodni gyermekeik napközbeni felügyeletéről! Akik ezt nem tudják semmiképpen  megoldani, azok szíveskedjenek az óvodavezetővel egyeztetni. Szükség esetén számukra egy ügyeleti csoportot biztosítunk az  óvodában. Kérjük azokat a szülőket, akiknek közvetlen környezetében külföldről hazaérkező személy tartózkodik, gyermeke és a többi gyermek  egészsége érdekében az óvodai ügyeleti ellátást ne vegye igénybe!

Ha a szülők bármilyen tünetet tapasztalnak magukon vagy gyermekükön, ami a fertőzéssel összefügghet (légzőszervi tünetek, nehézlégzés, magas láz, tüdőgyulladáshoz hasonló fájdalmak, gyomorbántalmak), akkor mindenképpen otthon kell maradni. 

 

Miniszterelnöki bejelentés alapján az iskolai oktatás a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola falain belül 2020. március 16-tól meghatározatlan ideig szintén szünetel, az oktatást a továbbiakban online módon kell megoldani, így az iskolai és óvodai gyermekétkeztetést a következőképpen fogjuk biztosítani:

 

1.Azok számára, akiknek az otthoni felügyelete nem megoldható és kérik az ügyeleti csoportban való részvételét gyermekük számára, azok az óvodában étkeznek.

 1. Azok számára, akik otthon maradnak – óvodás és iskolás gyermek egyaránt – családonként 1 fő érkezzen tiszta ételhordóval az iskolai étkezőhöz és 11.30 és 13 óra között elviheti a család óvodás és iskolás gyermekeinek ebédadagját.

Kérem a szülők felelősségteljes magatartását, gyermekeink és mindannyiunk védelmének érdekében!

Taktakenéz, 2020. március 15.

Molnár Tibor

Taktakenéz Község Polgármestere

TISZTELT TAKTAKENÉZI LAKOSOK!

Segítsünk az időseknek, betegeknek!

 

 

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás szerint az elkövetkező időszakban az orvosok által felírt gyógyszer kiadható annak, aki megmondja a beteg TAJ-számát és saját személyazonosító adatait hitelt érdemlően igazolja. Tehát, március 13-ától bárki kiválthatja családtagja, hozzátartozója, ismerőse gyógyszereit.

Ez jelentős könnyítés az időseknek és mindazok számára, akik sem az orvoshoz, sem a gyógyszertárba nem tudnak menni állapotuknál fogva.

A járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt!

Az  idősek és a krónikus betegek lehetőség szerint maradjanak otthon, ne menjenek a gyógyszertárba és kerüljenek minden olyan helyet, ahol sokan vannak! Kérjék meg ismerőseiket, rokonaikat a bevásárlásra, gyógyszerkiváltásra.

Segítsünk az időseknek, betegeknek!

 

Kérem a lakosságot, hogy éljenek a lehetőségekkel és tartsák be a szabályokat!

Taktakenéz, 2020. március 15.

Molnár Tibor

Taktakenéz Község Polgármestere

 

Terjed a világban a koronavírus!

Tisztelt Taktakenézi Emberek!

Ennek tudatában kérem, fogadjanak meg néhány hasznos tanácsot:

 • Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket, a csoportos rendezvényeket, és lehetőség szerint a tömegközlekedést!
 • Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy olyan hozzátartozóval, aki köhög, tüsszög, lázas!
 • Gyakran szellőztessenek, illetve gyakran és alaposan mossanak kezet, szappannal és vízzel!
 • Kerüljék az érintkezés olyan megszokott formáit, mint a puszi, az ölelés és a kézfogás!

A betegség leggyakoribb tünetei

 • a láz, a fáradtság és a száraz köhögés
 • jelentkezhet izomfájdalom, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj
 • vannak olyan fertőzöttek is, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet

Mit tegyünk tünetek esetén?

Amennyiben tüneteik vannak,  ne személyesen menjenek a háziorvoshoz, hanem telefonon hívják a háziorvosukat!  (orvosi rendelő Taktakenéz: 06-47/388-101)

 

Mi a teendő, ha azt gondoljuk, hogy az új koronavírussal fertőződtünk meg?

Ha Ön vagy egy Önnel szoros kapcsolatban álló személy fertőzött területen járt, vagy  fertőzött személlyel érintkezett és a fenti tünetei jelentkeznek, akkor az első legfontosabb teendők:

 • Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!
 • Ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja fel háziorvosát! A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt.
 • Ha felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, akkor aháziorvos értesíti a mentőket és a mentő kórházba szállítja Önt.
 • A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek, s kiderül, hogy koronavírussal fertőzött-e vagy nem.
 • Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal-fertőzött, akkor kórházi megfigyelés (karantén) alá kerül. A kezelés attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe vagy súlyos lefolyású.

 

Kérem Önöket, hogy tartsák be a megelőzés érdekében közzétett ajánlásokat!

Ha mindenki betartja az előírásokat, PÁNIKRA NINCS OK!

Taktakenéz, 2020. március 15.

Molnár Tibor

Taktakenéz Község Polgármestere

Tisztelt Taktakenéz Község Lakossága!

Tájékoztatom Önöket, hogy Magyarország egész területére a Kormány VESZÉLYHELYZETET hirdetett ki a koronavírus terjedése miatt. A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek, melyekről a lakosságot folyamatosan tájékoztatom.

Önkormányzatunk még nem tud helyi, vagy környékbeli koronavírus fertőzött betegről.

Abban az esetben, ha valamely családtag  a közelmúltban külföldi, fertőzött területen járt, vagy  olyannal érintkezett, aki fertőzött területről érkezett, lehetőség szerint kerülje az érintkezést idősebb szüleivel, nagyszüleivel, illetve általában a lakossággal!

Kérem kövessék

 

Kérem Önöket, hogy tartsák be a megelőzés érdekében közzétett ajánlásokat, fokozottan figyeljenek személyes és közvetlen környezetük higiéniájára! Ugyanezt kérem a kereskedelmi egységek vezetőitől is!

 

Ha mindenki betartja az előírásokat, PÁNIKRA NINCS OK!

Taktakenéz, 2020. március 15.

Molnár Tibor

Taktakenéz Község Polgármestere

copyright