TAKTAKENÉZEN ÜLÉSEZETT A MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KIBŐVÍTETT VEZETŐSÉGE

A B-A-Z Megyei Polgárőr Szövetség 2018.augusztus 28-án Taktakenézen tartotta meg soron következő kibővített vezetőségi ülését.

Taktakenézen a kezdetektől – 27 éve – működik polgárőrség. Azzal a céllal jött létre, hogy a falu  közrendjét és közbiztonságának fenntartását segítse a rendőrséggel együttműködve.

A kezdeti lelkesedés azonban egyre kisebb, s a civil szervezet létszáma évről-évre csökken. A tagok közül sokan kiöregedtek az éjszakai szolgálatból, s a fiatalok közül kevés az utánpótlás. A polgárőrség társadalmi munkában végzi tevékenységét, ami a mai világban már ritka cselekedet. A Taktakenézi Polgárőr Egyesület egyike a  „300x100 Biztonság” bűnmegelőzési programban résztvevő polgárőr egyesületeknek. A még dolgozó polgárőröknek – akik biztosítják a falu és az iskola rendezvényeit is -  csak köszönet jár munkájukért!

Molnár Tibor polgármester kezdeményezte egykor a polgárőrség létrejöttét Taktakenézen, s jelenleg a B-A-Z Megyei Polgárőr Szövetség alelnökeként dolgozik. Sok éves munkája elismeréseként a megyei polgárőr napokon Szatmári Gyula Emlékplakett kitüntetésben részesült, melyet akkor nem tudott átvenni, így átadására ez alkalommal került sor Csóra György megyei elnök személyében.

 

 

A KÖZÖSSÉGEK EREJE

 

„A közösség valahová tartozás és nyitottság, ugyanakkor szeretet is minden ember iránt.
Más szóval úgy is mondhatnánk, hogy a közösséget ez a három tényező határozza meg:
minden embert szeretni, egymással szorosan összetartozni, és megélni a küldetésünket.”

Jean Vanier

 

A KÖZÖSSÉGEK EREJE

Az ember alapvetően társas lény, ezért természetes igénye a közösségi lét, a közösségben való létezés. A közösségeket csoportosíthatjuk aszerint, hogy természetes vagy mesterséges közösségről van szó. A természetes közösségeknek  - család, iskola, lakóhely, munkahelyi közösség - bárki tagja lehet, a mesterséges közösségekhez - civil szervezet, egyesület, klub - viszont az egyén saját belátása és döntése szerint csatlakozik. Ilyen módon például Taktakenéz lakossága egy közösséget alkot, de személyes kapcsolat az összes lakos között nem tud létre jönni.  Kellenek a kisebb csoportok, melyek hatnak egymásra.

 

A jó közösség fennmaradása szempontjából egyik alapvető szükséglet az együttműködési készség megléte ahhoz, hogy tagjai együtt tudjanak működni és dolgozni. Ehhez nélkülözhetetlen az őszinte kommunikáció, hogy a feladatokat és problémákat megbeszélhessék. Az építő jellegű kritikának természetesen helye van minden közösségben, sőt szükségszerű is, de változást, csak úgy tudunk elérni, ha segítő és nyílt kommunikációval, aktívan hozzájárulunk a megújuláshoz. Mert minden egyesület olyan, amilyenné tagjai teszik! Másik feltétele a jó közösségnek az összefogás készsége, hogy a közösség tagjai a közös célok érdekében össze tudjanak fogni. Ehhez hozzájárulnak az együttes élmények, melyek összetartják a tagokat. A közös érdeklődés egy kis közösséggé kovácsolja a résztvevőket, így azok örömmel töltik együtt idejüket.  Ha jól érzik magukat együtt, nem csupán új élménnyel gazdagodnak, hanem van mit emlegetni, van miből meríteni a hétköznapokban.

 

Az elmúlt évek Taktakenézen is megmutatták, hogy a kialakult közösségekért folyamatosan tenni kell, hogy fennmaradjanak. Ehhez azonban olyan emberekre van szükség, akik akarnak és tudnak is tenni. Egy ember kevés, több kell…Olyanok kellenek, akik cselekszenek, ha kell!

Vannak jó kezdeményezések!

  • Falunapok
  • Önkormányzati munkahelyi karácsony
  • Dolgozók délutánja
  • Taktakenéz Községért Egyesület bálja
  • Polgárőr napok
  • Kenyízsi Betyárok főzései
  • Öregfiúk labdarúgó tornája

 

A közösségeknek ereje van. Vigyázzunk közösségeinkre!

 

 

Mit kíván a magyar nemzet

„MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET - Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

A híres Tizenkét pont  az 1848. március 15-i pesti forradalom követeléseinek összefoglalása volt, s az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján is éppoly hiteles és fontos, hogy  „Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

Az iskola tornatermében került sor az ünnepségre, melyen részt vettek az iskola tanulói, szülők, pedagógusok, valamint az önkormányzat képviselőtestületének tagjai. Az iskola tanulói – ünnepi műsorukkal - megpróbálták felidézni 1848 március 15-e napját, mely egy egyszerű esős tavaszi nap volt. Történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy ezen a napon Pesten forradalom zajlott. Tudjuk, hogy Petőfi Sándor és a márciusi ifjak a Pilvax kávéházból elindulva elindítottak egy olyan eseménysorozatot, melynek középpontjában Magyarország függetlensége állt.

Fontosnak tartjuk hagyományaink őrzését, nemzeti identitásunk megerősítését, s erre nagyon jó alkalom nemzeti ünnepeink közös ünneplése.  Az identitás kialakításában és erősítésében nagy szerepe van a családoknak és az iskolának, ahol az iskolai olvasmányok, az iskolai ünnepségek, megemlékezések lehetőséget adnak gyermekeink hazaszeretetének erősítésére. Az ünneplési szokásaink kialakításánál nagyon kell ügyelni arra, hogy az ünnep átélhető, élményszerű legyen, a mai gyerekek számára is érdekes, figyelemfelkeltő.

Az ünnepi műsor teljesen megfelelt ezeknek a követelményeknek. A tanulók versei, táncai, énekei jó érzéssel töltötték el a résztvevőket, ünnepi hangulatban tért mindenki haza.

 

 

Iparűzési adó

57/2013.(II.27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

 

A jegyző által kiadott nyilvántartási szám A bejegyzés oka A bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység végzőjének A telepen végzett ipari tevékenység
év nap címe helyrajzi száma használatának jogcíme üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével neve cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartásbavételi száma székhelye
IP-1/2018 tevékenység bejelentése 2018 február 15 3924 Taktakenéz, Kinizsi Pál utca 31. 387 Tulajdonosok Hétfő:-, Kedd:-, Szerda:8.00-14.00, Csütörtök:8.00-14.00, Péntek:8.00-14.00, Szombat:8.00-14.00, Vasárnap:8.00-14.00 Óvári László Oszvald 50876866 3924 Taktakenéz, Kinizsi Pál utca 31. Fém heggesztése, forrasztása

 

Letöltés XLS formátumban. 

 

Felújult az iskolai sportpálya 2017

Taktakenéz Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be  és 7,8 milliót nyert a Belügyminisztériumtól arra, hogy felújítsa a Petőfi Sándor Általános Iskola sportpályáját. A munkák elkészültek, az avató ünnepségre 2017. október 20-án került sor.

Az eseményen Molnár Tibor polgármester beszámolt a pályázat szükségességéről és a kivitelezés eseményeiről. Bár az önkormányzat már nem fenntartója az iskolának, de továbbra is figyelemmel kíséri életét és segíti működését, hisz a falu gyermekei tanulnak az iskolában. Koncz Ferenc a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke a mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet. Fontosnak tartja, hogy az egész napos iskolai  munka közé minél több sportolási, mozgási lehetőséget iktassanak be az iskolákban, mivel a  sport segít kialakítani a gyerekeknél a szabálytudatot, fegyelmet, és  a közösségek összekovácsolásában is nagy  szerepe van Az avatószalag átvágása után a diákok birtokba vették az új  létesítményt, és zenés tornabemutatóval örvendeztették meg  az eseményen megjelenteket.

 

A TAKTAKENÉZI REFORMÁTUS TEMPLOM TÖRTÉNETE

 „A kenézi református egyház története is a XVI. század második felére nyúlik vissza.” A falu lakossága viszonylag hamar áttért református vallásra. Pontos idejét azonban nem tudjuk, mikor alakult meg itt az egyházközség.

Bővebben

A reformáció 500 éves

A reformáció 2017-ben 500. évfordulóját ünnepli. Mit is jelent ez? 1517. október 31.-én Luther Márton 95 téltelt tűzött ki a wittenbergi vártemplom kapujára, mely hitéleti reformok sorozatát tartalmazta az élet minden területére. Ez a cselekedet átalakította Európa vallási térképét, új vallások keletkeztek. Vajon milyen szerepet játszik a reformáció a mai ember életében? Az emlékév jelmondata: „A megújulás lendülete” , ami az örökös változás és változtatás lehetőségére biztat mindnyájunkat.  Akarjunk és merjünk változni és változtatni! 

Taktakenézen is igyekeztünk a lehető legtöbbet kihozni az évfordulóból.

Az iskola vetélkedővel, rajz- és esszépályázat kiírásával tette gyermekközelivé az ünnepet. Az iskolások egy csoportja Vizsolyba látogatott, hogy megnézzék a legrégibb fennmaradt teljes, magyar nyelvre lefordított vizsolyi bibliát, melynek fordítását Károlyi Gáspár református esperes, gönci lelkész végezte el. 2015-ben a vizsolyi biblia bekerült a hungarikumok közé.

A Megyaszói Mészáros Lőrinc Általános Iskola meghívására az iskola 4 fős csapata benevezett egy térségi versenyre. Az I. forduló feladata volt minden jelentkező csapat számára a helyi református templom történetével kapcsolatos események összegyűjtése. A II. forduló megrendezésére Megyaszón került sor, ahol a taktakenézi csapat II. helyezést ért el. A csapat tagjai voltak: Barócsi Barbara, Nagy Petra, Csorba Klaudia és Juházs Dávid, felkészítőjük Burkus Bernadett református lelkész.

A reformáció napja a protestáns egyházban október 31.-e, annak emlékére, hogy 1517-ben – azaz 500 éve - ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a 95 tételét, melyben az egyház Biblia szerinti megújításáról ír. A helyi református egyház a reformáció ünnepét összekötötte a jubileumi konfirmáltak találkozójával, és közös úrvacsoravétellel ünnepeltek. Az igehirdetés szolgálatát Mészáros István esperes végezte. Az istentisztelet után mindenkit szeretetvendégségre vártak a gyülekezet tagjai a kultúrházba.

“A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig a legnagyobb a szeretet.” (1 Korinthus 13: 4-8, 13)

FALUNAP 2017

Taktakenéz Község Önkormányzata szeptember 09-én (szombaton) rendezte meg szokásos falunapi ünnepségét. 2000 óta hagyomány, hogy a falu apraja-nagyja összetalálkozik a sportpályán, s évről-évre változó programokkal szórakoznak.

A z idén a délelőtti programokat a kispályás labdarúgó torna, a játékos sorversenyek és a főzőverseny tetti érdekessé. Az „Életmód sátorban” gyógynövényből készült teákat kóstolhattak az érdeklődők, volt vérnyomásmérés és hasznos életmód tanácsok. A „Kézműves sátorban” Herczeg Mária vezetésével kicsik és nagyok tehették próbára kézügyességüket. Az „Arcfestés sátorban” a gyerekek kérhettek vidám tetoválásokat és arcdíszeket. Közben egész nap ugrálóvár várta a kicsiket.
A sátrak alatt bográcsokban főttek a finomabbnál finomabb ételek. Ebéd után kezdődött a kulturális program, melyet a helyi óvodások és iskolások műsora nyitott meg. Ezt követően Hegyaljai Sándor bűvészműsorát láthattuk, majd Zizi és Zozó bohócok poénjain nevethettünk. Felajánlásokból sor került a mindig várt tombolasorsolásra is. Este a Lasho Shave együttes produkciója zárta a Falunapot.

 

 

copyright