Felújult az iskolai sportpálya 2017

Taktakenéz Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be és 7,8 milliót nyert a Belügyminisztériumtól arra, hogy felújítsa a Petőfi Sándor Általános Iskola sportpályáját. A munkák elkészültek, az avató ünnepségre 2017. október 20-án került sor.

Az eseményen Molnár Tibor polgármester beszámolt a pályázat szükségességéről és a kivitelezés eseményeiről. Bár az önkormányzat már nem fenntartója az iskolának, de továbbra is figyelemmel kíséri életét és segíti működését, hisz a falu gyermekei tanulnak az iskolában. Koncz Ferenc a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke a mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet. Fontosnak tartja, hogy az egész napos iskolai munka közé minél több sportolási, mozgási lehetőséget iktassanak be az iskolákban, mivel a sport segít kialakítani a gyerekeknél a szabálytudatot, fegyelmet, és a közösségek összekovácsolásában is nagy szerepe van Az avatószalag átvágása után a diákok birtokba vették az új létesítményt, és zenés tornabemutatóval örvendeztették meg az eseményen megjelenteket.

A TAKTAKENÉZI REFORMÁTUS TEMPLOM TÖRTÉNETE

„A kenézi református egyház története is a XVI. század második felére nyúlik vissza.” A falu lakossága viszonylag hamar áttért református vallásra. Pontos idejét azonban nem tudjuk, mikor alakult meg itt az egyházközség.

A reformáció 500 éves

A reformáció 2017-ben 500. évfordulóját ünnepli. Mit is jelent ez? 1517. október 31.-én Luther Márton 95 téltelt tűzött ki a wittenbergi vártemplom kapujára, mely hitéleti reformok sorozatát tartalmazta az élet minden területére. Ez a cselekedet átalakította Európa vallási térképét, új vallások keletkeztek. Vajon milyen szerepet játszik a reformáció a mai ember életében? Az emlékév jelmondata: „A megújulás lendülete” , ami az örökös változás és változtatás lehetőségére biztat mindnyájunkat. Akarjunk és merjünk változni és változtatni!

Taktakenézen is igyekeztünk a lehető legtöbbet kihozni az évfordulóból.

Az iskola vetélkedővel, rajz- és esszépályázat kiírásával tette gyermekközelivé az ünnepet. Az iskolások egy csoportja Vizsolyba látogatott, hogy megnézzék a legrégibb fennmaradt teljes, magyar nyelvre lefordított vizsolyi bibliát, melynek fordítását Károlyi Gáspár református esperes, gönci lelkész végezte el. 2015-ben a vizsolyi biblia bekerült a hungarikumok közé.

A Megyaszói Mészáros Lőrinc Általános Iskola meghívására az iskola 4 fős csapata benevezett egy térségi versenyre. Az I. forduló feladata volt minden jelentkező csapat számára a helyi református templom történetével kapcsolatos események összegyűjtése. A II. forduló megrendezésére Megyaszón került sor, ahol a taktakenézi csapat II. helyezést ért el. A csapat tagjai voltak: Barócsi Barbara, Nagy Petra, Csorba Klaudia és Juházs Dávid, felkészítőjük Burkus Bernadett református lelkész.

A reformáció napja a protestáns egyházban október 31.-e, annak emlékére, hogy 1517-ben – azaz 500 éve - ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a 95 tételét, melyben az egyház Biblia szerinti megújításáról ír. A helyi református egyház a reformáció ünnepét összekötötte a jubileumi konfirmáltak találkozójával, és közös úrvacsoravétellel ünnepeltek. Az igehirdetés szolgálatát Mészáros István esperes végezte. Az istentisztelet után mindenkit szeretetvendégségre vártak a gyülekezet tagjai a kultúrházba.

“A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig a legnagyobb a szeretet.” (1 Korinthus 13: 4-8, 13)

FALUNAP 2017

Taktakenéz Község Önkormányzata szeptember 09-én (szombaton) rendezte meg szokásos falunapi ünnepségét. 2000 óta hagyomány, hogy a falu apraja-nagyja összetalálkozik a sportpályán, s évről-évre változó programokkal szórakoznak.

A z idén a délelőtti programokat a kispályás labdarúgó torna, a játékos sorversenyek és a főzőverseny tetti érdekessé. Az „Életmód sátorban” gyógynövényből készült teákat kóstolhattak az érdeklődők, volt vérnyomásmérés és hasznos életmód tanácsok. A „Kézműves sátorban” Herczeg Mária vezetésével kicsik és nagyok tehették próbára kézügyességüket. Az „Arcfestés sátorban” a gyerekek kérhettek vidám tetoválásokat és arcdíszeket. Közben egész nap ugrálóvár várta a kicsiket.
A sátrak alatt bográcsokban főttek a finomabbnál finomabb ételek. Ebéd után kezdődött a kulturális program, melyet a helyi óvodások és iskolások műsora nyitott meg. Ezt követően Hegyaljai Sándor bűvészműsorát láthattuk, majd Zizi és Zozó bohócok poénjain nevethettünk. Felajánlásokból sor került a mindig várt tombolasorsolásra is. Este a Lasho Shave együttes produkciója zárta a Falunapot.

EGYÜTTMŰKÖDÉS 2017

2013. januárjától a helyi Petőfi Sándor Általános Iskola fenntartása és működtetése is elkerült az Önkormányzattól. Sajnos be kellett látnunk, hogy a működtetéssel járó költségek meghaladják az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. Mindkét fél – önkormányzat és iskola – félve nézett a jövő felé. Eltelt több, mint 4 év, s nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a létrejött hármas – önkormányzat, iskola és tankerület – jól együtt tud működni. Az iskola a falu életének kulturális motorja maradt, ünnepségeinken, rendezvényeinken mindig számíthatunk munkájukra. Az önkormányzat ugyanolyan segítőkész, mint régen, de a pénzügyi hátteret a Szerencsi Tankerület biztosítja. A tankerületi programokra pedig nemcsak az iskola kap meghívást, hanem az önkormányzat is.

Mivel az iskola épülete önkormányzati tulajdon, de a tankerület működteti, az iskola pedig használja, így mindenkinek fontos, hogy rendben legyen, megóvjuk az állagát, kényelmessé tegyük a falu gyermekei számára. Az iskola épülete 2011-ben teljesen fel lett újítva, de sajnos az iskola sportudvara elhasználódott az évek során, ezért az önkormányzat – a Szerencsi Tankerület támogatásának javaslatával - pályázatot nyújtott be a sportudvar felújítására. A pályázat sikeresen zárult, így szeptember hónapban elkezdődhetnek a munkálatok, s reméljük, mihamarább birtokba veheti az iskola. Reméljük, hogy az együttműködés továbbra is hasonlóan gyümölcsöző marad.

Beszámoló a Taktakenézi Önkormányzat 2016. évi munkájáról

Taktakenéz Önkormányzata 2016. évben 14 alkalommal ülésezett. Számtalan rendeletet és határozatot hozott a testület. Anyagi lehetőségeink korlátozottak, de igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy az itt élő emberek életét könnyebbé, szebbé, élhetőbbé tegyük.

A 2016-os évből az alábbi eseményeket emelném ki:

Az év folyamán hat közmunkaprogramot indítottunk, melyekben 261 fő közfoglalkozását biztosítottuk. Ezek a következők voltak:

 • mezőgazdasági termelés (konyhakerti növények)
 • belterületi közút-járda felújítási program,
 • helyi sajátosságok program (épületfelújítások, mederlap, díszburkolat gyártása, erdőápolás),
 • mezőgazdasági földutak felújítása,
 • hosszabb időtartamú közmunkaprogram (uborkatermesztés)
 • belvízelvezetés, árkok karbantartása

Az Egészségház felújítását közel 26 MFt- ból tudtuk megvalósítani. Megtörtént az épület teljes külső szigetelése, járdák, járólapok javítása, eszközök beszerzése. A faluban ez az első olyan intézmény, melyre napelemek kerültek. Az épület ünnepélyes átadására szeptember közepén került sor, s ekkor háziorvosunk tiszteletére „Dr. Bazsó Péter Egészségház” elnevezést kapta.

A helyi Petőfi Sándor Általános Iskola udvarára - az iskola és az önkormányzat összefogásával - egy 60-80 fő befogadására képes filagória épült, melynek különlegessége egy gyönyörű búbos kemence, melyet a „Dolgozók délutánján” már sikerült felavatni.

Ezen a helyszínen ülésezett a Megyei Polgárőr Szövetség kibővített elnöksége is szeptemberben, és reméljük, hogy még sok örömteli esemény helyszíne lesz ez az épületegyüttes.

Önkormányzatunk a „Gyermekétkeztetés feltételeinek javítására” kiírt pályázaton 11.354.000 millió forintot nyert. A pályázatból megvalósult az ebédlőn a nyílászárók cseréje , szigetelés, burkolás. Kibővült a gyermekétkeztetés, a rászoruló gyermekek a tavaszi, őszi és a téli szünetben is kapnak egy tál meleg ételt.

A település közrendje elfogadhatónak mondható. Jó szolgálatot tesz a térfigyelő kamerarendszer is. A helyi Polgárőr Egyesület pályázaton 300.000 forint támogatásban részesült az idei éveben. A polgárőregyesület irányításában végzett munkájukért Zakariás Imre és Halász Tamás polgárőrök a közelmúltban a Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozatában részesültek. Molnár Tibor polgármester, a Megyei Polgárőrszövetség elnökhelyetteseként belügyminiszteri dicséretben részesült a bűnmegelőzés érdekében végzett tevékenységéért.

December 19-én elindult a „Népkonyha” intézménye is, ahol naponta 400 ételadag kiosztására kerül sor.

Szociális tüzelőre közel 3,2 millió forintot fordítunk. Folyamatban van a szociális szén kihordása az érintett családok számára.

Mindezek mellett igyekszünk támogatni az iskolás és óvodáskorú gyermekeket, a fiatalokat, a nyugdíjasokat. Ilyen programok voltak a következők:

 • az általános iskolás gyermekek kirándulásának támogatása
 • karácsonyi játékvásárlás az óvodásoknak
 • pünkösdi kispályás labdarúgó torna támogatása
 • dolgozók karácsonya
 • nyugdíjasok karácsonyi támogatása

Lehetőségeinkhez képest sok mindent sikerült megvalósítanunk. Az évet sikeresnek mondhatjuk.

SIKEREK A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE 2016

Taktakenéz a Taktaköz egyik leghátrányosabb helyzetű települése, melyen nagyon magas a hátrányos helyzetű családok aránya, így nagyon sok feladatot ró az önkormányzatra ezen családoknak a segítése, az esélyegyenlőség biztosítása. Mivel az önkormányzat anyagi lehetőségei korlátozottak – a normatívák saját működésünket sem fedezik teljes egészében – ezért a hátrányok kompenzációja is csak pályázati forrásokból valósítható meg. Minden adódó lehetőséget igyekszünk megragadni, s segíteni a családokon vagy éppen a rászoruló nyugdíjasokon, akik szintén nagy számban élnek a községben. Az éven 200 gyermeknek tudtuk biztosítani a szünidei gyermekétkeztetést. 215 család tüzelőanyaghoz jutását segítette az önkormányzat, s itt még saját forrást is tett az elnyert összeghez, hogy a benyújtott igényeket maradéktalanul teljesíteni tudja.

Az elmúlt időszakban a közmunka keretében 271 főnek biztosít munkát az önkormányzat. A programokban foglalkoztatottak mezőgazdasági termeléssel, földutak karbantartásával, járdák építésével, belterületi utak kátyúzásával, a közterületek szépítésével foglalkoznak. A programokhoz folyamatosan tudjuk beszerezni a szükséges nagyértékű eszközöket, mint traktor, pótkocsi, kultivátor, permetezőgép, eke, stb.

A mindennapi nehézségek ellenére, még vannak apróbb sikerek a polgármesteri munkában, de vajon meddig?

Az elmúlt évi Falunapra beüzemelésre és átadásra került a 8,9 MFt-os térfigyelő kamerarendszer. A Belügyminisztériumi pályázaton elnyert összegből 8 db kamera figyeli a települést, amitől a közrend további javulását várja a lakosság.

MVH-s pályázaton is eredményesen szerepelt a Taktakenézi Önkormányzat, s így 3,5 MFt-ból egy Skoda típusú személyautó vásárlására kerülhetett sor.

A Taktakenéz Községért Egyesület is sikeresen pályázott, s ennek köszönhetően egy 9 személyes Opel Vivaró mikrobusz került a község tulajdonába. Itt külön öröm volt, hogy nem volt szükség önrészre, mivel egyesület volt a pályázó.

A járművek jól szolgálják a település érdekét, hiszen távoli rendezvényekre, sporteseményekre van mivel szállítani a résztvevőket, segítség az ügyintézésben, a beszerzések lebonyolításában, iskolás vagy óvodás gyermekek szállításában.

A Taktakenézi Polgárőr Egyesület polgárőr autóját egy évvel korábban pályáztuk, de az idén is sikerült tankolási utalványt nyerni és 300 EFt-ot működési költségekre.

Az Egészségház felújítását közel 26 MFt- ból tudta megvalósítani a település. Megtörtént az épület teljes külső szigetelése, járdák, járólapok javítása, eszközök beszerzése. A faluban ez az első olyan intézmény, melyre napelemek kerültek. Saját forrásból sikerült felújítani a kerítést, csecsemőmérleget és EKG készüléket vásárolni.

A helyi Petőfi Sándor Általános Iskola udvarára - az iskola és az önkormányzat összefogásával - egy 60-80 fő befogadására képes filagória épült, melynek különlegessége egy gyönyörű búbos kemence, melyet a „Dolgozók délutánján” már sikerült felavatni és reméljük, hogy sok örömteli esemény helyszíne lesz még ez az épületegyüttes.

EGÉSZSÉGHÁZ AVATÁSA 2016

A mai napon a község egy felújított, korszerű egészségházzal gyarapodott. Ez minden itt élőnek közös sikere és öröme is egyben, amit ma szeretnénk megkoronázni egy kiemelkedő, ritka ünnepléssel is. Mert mit ér egy Egészségház dolgozók nélkül, mit ér orvos nélkül?

Dr. Bazsó Péter 1972. november 01-én állt munkába Prügy-Taktakenéz alkotta háziorvosi körzetben. Ekkor az itt élő gyermekek és felnőttek száma közelítően 3800 fő volt.

1983-ban a két község orvosi körzete felnőtt és gyermek körzetté alakult, így ez időtől a felnőtt lakosság ellátását végzi mind a mai napig.

44 éves pályája alatt munkáját, szakmai tudását mindvégig a betegek gyógyulását szem előtt tartva végezte. Saját egészségét sem kímélve példamutató szakmai elhivatottsággal és tudással fordult a betegek felé. Munkaszeretete, a szakma és a betegek iránti elhivatottsága példaértékű és követendő valamennyi egészségügyi dolgozó számára.

Tudását, áldozatkész munkáját már több alkalommal elismerték.

 • 2003-ban Prügy községért kitüntető címet kapott az önkormányzattól.
 • 2007-ben az akkori egészségügyi miniszter Díszoklevelet adományozott több évtizedes munkája elismeréseként.
 • 2013-ban Batthyány-Strattmann László díjat vehetett át az EMMI miniszterétől.

Orvosi tehetsége, elhivatottsága a mai napig töretlen.

ERDÉLY FELFEDEZÉSE 2015

Az iskola és önkormányzat dolgozóinak egy kicsi csoportja 2015 nyarán Erdélybe látogatott.

A határátkelés után az első város, amelyen átutaztunk, Nagyvárad volt. Ezután a Királyhágón át folytatjuk utunkat Kolozsvárra, ahol városnéző sétánk során megtekintettük a Házsongárdi temetőt, a Mátyás szobor-együttest és a Szent Mihály templomot, Estére értünk a szálláshelyünkre – a Nagy-Küküllő partján fekvő Zetelakára – ahol a Küküllő Panzió vendégei voltunk. Zetelaka jó kiindulópontja az erdélyi városlátogatásoknak.

Utunk minden nap átvezetett székelyudvarhelyen, ahol gyönyörű faragott székely-kapukat csodálhattunk meg és Korondon, ahol elsősorban a székely népi fazekassággal ismerkedhettünk, és a kirakodóvásárban lehetőség nyílott Korond iparművészeti remekeinek megvásárlására is.

A második nap elutaztunk Parajdra, ahol látogatást tettünk a sóbányában. Továbbutazva meglátogattuk Szovátát, Erdély leghíresebb fürdőhelyét, ahol megkerestük Petőfi szobrát és lehetőségünk volt egy kis kellemes időtöltésre az itt lévő Medve-tó partján.

Reggeli után Csíkszereda érintésével a katolikus székelyek híres búcsújáróhelyére, Csíksomlyóra vezetett utunk, ahol egy kellemes sétát tettünk és megtekintettük a Csíksomlyói-kegytemplomot, majd a Békás-szorosnál és a Gyilkos-tónál töltöttük a nap további részét, mely a pazar látnivalók sokaságával a Székelyföld természeti csodáinak a legszebbike.

Utolsó nap a korai reggeli után hazaindulás - Segesvár - Kolozsvár - Nagyvárad - Debrecen útvonalon. Útközben Segesvárra látogattunk a szászok alapította városba. Látogatást tettünk Fehéregyházán a Petőfi Emlékmúzeumban. Megtekintettük a csata tragikus napjának történéseit bemutató kiállítást és emlékparkot, ahol virágcsokrot helyeztünk el Petőfi szobránál.

Szép emlékekkel, jó érzésekkel érkeztünk haza.