TÁJÉKOZTATÁS

az engedélyhez kötött tevékenységek eljárási rendjének változásáról

Tisztelt Ügyfeleink!

 1. május 18-ától kezdődően a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet szabályai szerint egyes engedélyhez kötött tevékenységek megkezdésére és gyakorlására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a kérelmező eleget tett a Korm. rendelet szerinti eljárásrendben bejelentési kötelezettségének.

Ön a hatóság által ellenőrzött bejelentését kizárólag elektronikus módon az alábbi szerint teheti meg:

 • ügyfélkapu
 • elektronikus űrlap
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás,
 • e-mail útján.

E-mail útján tett bejelentését a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt a következő cím felhasználásával tehetik meg:

prugybejelentes@gmail.com

Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi. CL. törvény (Ákr.) szerinti kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is csak ezen az úton kerülhet sor.

Felhívom figyelmét, hogy hatóságom hivatalból vizsgálja a bejelentés és a végzett tevékenység jogszerűségét, mely ha nem felel meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, úgy megtiltom annak folytatását!

KIVÉTELEK:

A Korm. rendelet általános eljárásrendet állapít meg az engedélyhez között tevékenységek gyakorlásához kapcsolódó eljárások tekintetében, azonban a jogszabály rendelkezéseit az
1. § (4) bekezdése szerint nem kell alkalmazni

 • azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,
 • az Ákr. 8. § (1) bekezdése szerinti eljárásokra, (a szabálysértési eljárásra, a választási eljárásra, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárásra, az adó-, valamint vámigazgatási eljárásra, a menekültügyi és idegenrendészeti, valamint - az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével - az állampolgársági eljárásra, a versenyfelügyeleti eljárásra, és a Magyar Nemzeti Banknak a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) és (5)-(9) bekezdéseiben, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és a tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvényben meghatározott feladatköreivel összefüggő hatósági eljárásokra,)
 • azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,
 • a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre és
 • azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé.

A rendelet hatálya alól további kivett ügyek a rendelet 1. melléklet szerint:

 1. Anyakönyvi engedélyezés
 2. Határrendészeti engedélyezések
 3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek
 4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése
 5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások
 6. Vezetékjog engedélyezés
 7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások
 8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek
 9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
 10. Földügyi és földforgalmi eljárások
 11. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek
 12. Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások
 13. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások
 14. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések
 15. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások
 16. Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások
 17. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások
 18. Köznevelési nyilvántartásba-vételi és engedélyezési eljárások

Forrás: Magyar Közlöny 2020. évi 104. szám, 2020. május 8.

A Kormány 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

Óvodai gyermekfelügyelet

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Taktakenézi Bóbita Óvoda és Konyha intézményben a rendkívüli szünet időszaka továbbra is tart. Ezen időszakban a gyermekek igazoltan vannak távol az intézménytől.

A Kormány 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendeletében a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről döntött.

A jogszabály szerint:

 • Ha a településen óvodai ellátást nyújtó intézmény működik, és a települési önkormányzat polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel kapcsolatban rendkívüli szünetet rendelt el, a rendkívüli szünet idejére a polgármester köteles megszervezni az óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét (a továbbiakban: ügyelet).
 • Az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli.

Ennek megfelelően ügyeletet nyújtunk.

Az ügyelet rendkívül indokolt esetben vehető igénybe. (mindkét szülő dolgozik, és nem bocsájtható szabadságra)

A napközbeni felügyeletet azon gyermekek részére biztosítjuk, akinek szülője,vagy törvényes képviselője-munkavégzés vagy egyéb ok miatt - az intézményvezetőnél ezt jelzi. A jelzéssel egyidejűleg a szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke nem szenved fertőző betegségben. Az ügyeletet kiscsoportos formában szervezzük,és csoportonként legfeljebb öt gyermek felügyeletét tudjuk biztosítani a kormányrendelet értelmében.

Ügyeleti igényüket az alábbi elérhetőségeken jelezhetik:

Az ügyelet munkanapokon 7.30 és 16 óra között biztosított óvodánkban.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy gondolják át lehetőségeiket, és csak az igényeljen óvodai ügyeletet, akinek valóban elengedhetetlen, hiszen a járvány még nem múlt el!Az ügyeletet igénylőkkel az óvodavezető veszi fel a kapcsolatot, a zökkenőmentes ellátás megszervezése érdekében.

Mészárosné Vékony Ida

intézményvezető